Poziom języka opiekunki w domu spokojnej starości to istotna kwestia przy aplikowaniu o pracę. Żeby być dobrą opiekunką powinnaś płynnie rozmawiać w języku swojego klienta.
Na szczęście dla wielu osób, od opiekunki domu spokojne starości nie wymaga się zaawansowanej znajomości języka obcego, wystarczy:

język angielski/ niemiecki, na poziomie A2. Niektóre firmy wymagają B1

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej znajomości języka obcego, na rynku znajdziesz wiele firm, które organizują bezpłatne kursy. Jeśli jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna, zwróć się do swojego urzędu pracy z prośbą o indywidualny kurs. Na życzenie wystawiamy zaświadczenie o gwarancji zatrudnienia nazywane przez urzędy „uprawdopodobnieniem zatrudnienia”.

Poniżej znajdziesz europejską klasyfikację biegłości językowej wraz z opisem.
A dla uproszczenia, obecna matura z języka obcego to poziom B1, rozszerzona matura to B2

Poziom podstawowy A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Ten poziom języka opiekunki w domu spokojnej starości wystarczy, by móc znaleźć pracę.

Poziom średniozaawansowany B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Ten poziom języka opiekunki w domu spokojnej starości jest wymagany przez niektórych pracodawców.

Poziom średniozaawansowany B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom  zaawansowany C1

Ten poziom języka opiekunki w domu spokojnej starości jest wymagany, aby zostać pielęgniarką:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom zaawansowany C2

To jest poziom języka biegłego.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.